top of page

LOV for Preikestolen Disc Golf Club

Stiftet 12.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG - PRØVEORDNING
LOV FOR Preikestolen Disc Golf Club
Stiftet 12.10.2015
§ 1 Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslaget er
medlem av NAIF, av NIF gjennom Rogaland Idrettskrets og er tilsluttet Strand Idrettsråd.
Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk
gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
§ 3 Medlemmer
For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv. se NIFs lov §§
10-4 og 10-6. Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
§ 4 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av mer enn én person til styre, utvalg mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. For øvrig gjelder
NIFs lov § 2-4 (2) flg.
§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, se NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7.
§ 6 Inhabilitet
For regler om inhabilitet, se NIFs lov § 2-8.
§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
For regler om vedtaksførhet og flertallskrav og protokoll, se NIFs lov § 2-9. Protokollene fra
styremøtene skal fortløpende gjøres tilgjengelig for idrettslagets medlemmer.
§ 8 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse, se NIFs lov § 2-10.

Side 2 av 4

§ 9 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av
årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Idrettslaget skal følge
alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. For idrettslag som ikke har
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal
omfatte hele idrettslagets aktivitet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres i et digitalt regnskapssystem og spesifiseres så ofte som
opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares
på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
fellesskap.
f) Årlig rapportering til NIF knyttet til balanse/regnskap.
§ 10 Budsjett, utlån og garanti
For budsjett, utlån og garantier, se NIFs lov §§ 2-13 og 2-14.
§ 11 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Årsmøtet kan avholdes som fysisk årsmøte, som digitalt årsmøte eller en
kombinasjon der medlemmene selv velger deltakelsesform.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall
skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Ved innkalling i strid med
bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av
saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(3) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer og andre med møterett.
(4) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Side 3 av 4
(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og
forvaltning generelt.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til
å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
13. Foreta valg av styre med leder, nestleder og ett styremedlem. Styrets medlemmer velges
enkeltvis.
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, se NIFs lov § 2-21.
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
§ 13 Ekstraordinært årsmøte
For regler om innkalling og gjennomføring, se NIFs lov § 2-19.
§ 14 Idrettslagets styre
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets
høyeste myndighet mellom årsmøtene, og skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt
en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne ev. komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd.

Side 4 av 4

f) Tegne de forsikringer idrettslaget har behov for.
g) Opprette og nedlegge grupper samt beslutte hvordan disse skal organiseres og ledes
Styret skal avholde møter når et styremedlem forlanger det.
§ 15 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs forenklete lovnorm
for idrettslag, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt
av styret. Med unntak av § 2, kan idrettslaget ikke vedta øvrige lovendringer med mindre
endringene følger av NIFs lovnorm. Slike lovendringer kan bare foretas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar
noe annet.
(2) Årsmøtet kan med 2/3 flertall av de avgitte stemmer beslutte at idrettslaget skal bruke NIFs
ordinære lovnorm for idrettslag.
§ 16 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest
14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 15.
(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av
saken.

Klubbens lovnorm: About Us
bottom of page